Информирано съгласие

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕГЛЕДИ В ЦЕНТЪР ПО МАЙЧИНО-ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА И „АИПСИМП „ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА“ ЕООД

Уважаема ………………………………………
трите имена на пациента

С настоящата информация целим да Ви бъдем полезни в процеса по информиран избор, преди да пристъпите към предлаганите в Център по майчино-фетална медицина „АИПСИМП „Фетална Медицина“ ЕООД услуги.

Какво трябва да знаете преди да ни посетите?

Център по Майчино-Фетална Медицина и „АИПСИМП „Фетална Медицина“ ЕООД е лечебно заведение специализирано в пренатална диагностика и скрининг на бременната и плода, което е фокусирано преимуществено във високоспециализирани прегледи: скрининг в първи триместър, фетална морфология и проследяване растежа на плода с доплерова велосиметрия.  Център по Майчино-Фетална Медицина и АИПСИМП „Фетална Медицина“ ЕООД обхваща дейности в специалността Акушерство и гинекология.

Информираме Ви, че с оглед Общите условия www.pregnancy.bg. извършването на прегледи ще бъде възможно след тяхното предварително предплащане и потвърждение от наша страна. Осъществяването на прегледи без записан и потвърден предварително час, се таксува на двойна цена съгласно обявения ценоразпис.

Ако сте избрали Център по Майчино-Фетална Медицина и „АИПСИМП „Фетална Медицина“ ЕООД за Вашите високоспециализирани прегледи Ви молим да се явите поне 10 мин. преди записания Ви час. В това време ще бъдат оформени Вашите данни, за да бъде съставено Вашето медицинско досие. Стремим се да ценим времето на нашите пациенти и специалисти, и ще сме Ви признателни, ако Вие също подхождате с такава нагласа. Закъснения повече от 10 мин. не се толерират, като Център по Майчино-Фетална Медицина и „АИПСИМП „Фетална Медицина“ ЕООД си запазва правото да пренасрочи часа Ви и да Ви помоли да изчакате за неопределено време.  Молим Ви да съобразите  ангажиментите си с това, както и с факта, че при недобра позиция на плода може да бъдете поканени да изчакате.

За Ваше спокойствие, но и за спокойна работна среда на нашите специалисти Ви информираме, че се допуска присъствие само на един придружител, с разрешение на лекаря. Лица под 16години не се допускат като придружители. Моля да съобразите, че в кабинетите се осъществяват медицински прегледи със строго личен характер, обменя се лична и чувствителна здравна информация, като понякога се налага да се съобщят и неблагоприятни новини. Център по Майчино-Фетална Медицина и „АИПСИМП „Фетална Медицина“ ЕООД  не носи отговорност за негативните емоции, стрес, страдание възникнали поради съобщаването на такива.

Център по Майчино-Фетална Медицина и „АИПСИМП „Фетална Медицина“ ЕООД си запазва правото при епидемична обстановка или често разпространение на инфекциозни заболявания, вкл. с оглед сезона да ограничи достъпа на придружители. С Решение на управителя или по препоръка на Вашия лекар може да бъдете помолени да останете със санитарна маска в общите помещения и/или кабинетите.

Как протича прегледът?

След като е оформена т. нар. паспортна част на Вашето досие, преди да се пристъпи към преглед бъдете готови да отговорите на въпроси, за да може лекарят да събере нужната му информация. Ако разполагате с медицинска документация, която желаете да представите, молим Ви същата да бъде хронологично подредена т.е. в последователност по дати и във вид, който да прави разглеждането и възможно. Снимки от телефон или нечетливо принтирани копия не се разглеждат.

Обичайното време отделено в графика за Вашия преглед е около 30 мин. Продължителността може да варира според срока на бременността, позицията на плода и други индивидуални особености. При многоплодна бременност, напр. близнаци обичайно прегледът трае около 60 минути, но бележи промяна според индивидуални особености на бременната и плода. Молим Ви да не отчитате отделеното време за преглед, като единствен и най-важен критерии за качеството на провеждания преглед и изследвания, вкл. да не правите сравнения между различни бременности и различни бременни. Важно е да знаете, че ако плодът не е в благоприятна позиция, може да бъдете поканена да изчакате, вкл. може да се наложи да бъде извършен повторен преглед в рамките на същия ден или в срочен порядък в някой от следващите дни.

Вашият лекар ще отговори на всички Ваши въпроси, който са пряко свързани с провеждания Ви преглед и изследвания. Въпроси за начина на протичане на бременността Ви или такива, които не касаят специфичните прегледи и изследвания е най-добре да насочите към наблюдаващият бременността Ви лекар. Лекарите в лечебното заведение си запазват правото да не коментират и отговарят на въпроси на придружителя Ви.  Консултация относно изследвания и резултати, които не са свързани с прегледа или са от друго лечебно заведение се доплащат по ценоразпис.

Молим Ви да уважавате времето и работната среда на лекарите, като Ви напомняме, че провеждането на видео и/или аудио записи по време на прегледите и вътре в кабинетите и/или общите пространства на лечебното заведение са недопустими. В случай, че констатираме нарушение ще бъдем безкомпромисни и записите следва да бъдат унищожени незабавно.

Какво е важно да знаете за прегледите и скрининга?

Провеждането на специфичните прегледи и скрининг се осъществява в определени, конкретни моменти на Вашата бременност. Ако не се явите в подходящия срок за съответното изследване/ преглед Център по Майчино-Фетална Медицина и „АИПСИМП „Фетална Медицина“ ЕООД си запазва правото да не проведе същите, а ако такива бъдат проведени е възможно техните резултати и информативност да бъдат компрометирани, за което не носим отговорност. Организирането на прегледите в подходящия срок на бременността е отговорност на бременната.

Скрининг в първи триместър:  препоръчва се да бъде извършен от 11 гестационна седмица(г.с.) и 0 дни до 13г.с. и 6 дни. Срокът се определени от деня на концепцията при ин витро бременност или при плод между 45 и 84мм. при спонтанно възникнала бременност. Преди да предприемете този скрининг е препоръчително да се консултирате с наблюдаващия бременността Ви лекар.

Скрининговият преглед започва със задаване на въпроси и попълване на медицинското досие. Ще Ви бъде измервано кръвното налягане  най-малко по 2 пъти на всяка ръка (а при нужда и повече). Съобразете облеклото си с този факт за Ваше удобство и за да спестим време. По време на прегледа се взема кръвна проба (до 10мл). Паралелно с това се осъществява ултразвуково изследване. По-често се ползва „достъп“ през коремната стена, но в по-редки случаи, по преценка на лекаря може да се наложи да се проведе и вагинално изследване. В хода на ултразвуковото изследване се прави щателен оглед на плода, измерване т. нар. биометрия на плода, вкл. датиране на бременността, определяне на вероятния термин на раждане, както и скрининг за най-честите хромозомни аномалии (синдром на Даун, Едуардс и Патау) и скрининг за Прееклампсия. Важно е да знаете, че ултразвуковото изследване не може да изключи всички структурни аномалии и генетични синдроми и/или хромозомни аномалии, както и аномалии в развитието. Качеството на ехографския преглед зависи от BMI (body mass index)/тегло на пациентката, от позицията на плода и други индивидуални фактори. При пациентки с наднормено тегло прегледът е силно затруднен, като това прави вероятността за детекция т.е. разкриване на различни аномалии по-малка. Към настоящия момент няма категорични научни данни за нежелани реакции или увреждане на плода и бременната при рутинен ехографски преглед. По време на прегледите може да се приложи определен натиск по корема/или вагинално от лекаря, за да се огледа плода, макар и рядко е възможно това да предизвика определен дискомфорт. Моля да информирате лекаря своевременно, ако дискомфорта е прекалено силен за Вас. При невъзможност да се продължи по Ваша молба, прегледът се прекратява, при „Общите условия“ на Център по Майчино-Фетална Медицина и „АИПСИМП „Фетална Медицина“ ЕООД от www.pregnancy.bg.

Моля да съобразите, че при всеки един преглед може да се наложи да се премине към вагинална ехография за допълнителен оглед на плода, плацентата или придатаците. Отказът от трансвагинална ехография може да доведе до невъзможност да се получи пълна информация и правилна диагноза, за което на АИПСИМП „Фетална Медицина““ ЕООД не носи отговорност.

Подхождаме с разбиране към Вашето вълнение, но при провеждане на прегледа Ви не се ангажираме да дадем предположение за пола на плода, от медицинска гледна точка е по-важно да отделим време и внимание на развитието му.

След края на прегледа пациентът получава своите крайни резултати лично, а целта на  обсъждането им е да се даде пълна и точна информация, вкл. да се обсъди план за проследяване на бременността и възможност за необходимост от допълнителни изследвания. Отговорност на пациента е дали, кога, как и къде ще провежда допълнителни консултации, прегледи и/или изследвания.

Фетална морфология: Препоръчително се провежда от 19 до 23г.с. и се състои в детайлен преглед на плода. Моля да съобразите, че по време на огледа на сърцето на плода Вашият лекар може да е по-тих. Това се дължи на факта, че се изисква по-високо ниво на концентрация и опитност, за да се да се прецени дали се касае за норма или патология. В хода на феталната морфология се извършва  биометрия на плода, оглед на плацентата, околоплодните води и проследяване на кръвотока към матката (утробата) на бременната. По желание на пациентката и преценка на лекаря може да се направи вагинална ехография, за да се определи рискът от преждевременно раждане, патология на плацентата и придатъците ѝ, аномалии на плода, която според медицинските научни данни е абсолютно безопасна за плода и бременната. Отказът от трансвагинална ехография може да доведе до невъзможност да се получи пълна информация, респ. да се постави правилна диагноза, за което на АИПСИМП „Фетална Медицина“ ЕООД не носи отговорност.

Доплерова велосиметрия: Препоръчва се да се проведе след 28г.с., извършва биометрия на плода, оценка на околоплодните води и доплерова велосиметрия на основните кръвоносни съдове на плода и бременната, в хода на този преглед се  определя и  позицията на плода и плацентата. Важно е да знаете, че с оглед срока на бременността, плодът е с ограничени движения, а костите му са с повишена плътност, което прави пълният му оглед невъзможен. Продължителността на този преглед е около е 15 минути за едноплодна бременност и 30 минути за многоплодна (близнаци).

В 28 г.с., при висок риск за гестационен диабет се препоръчва извършване на орален глюкозо-толерантен тест и консултация с ендокринолог при наличие на абнормален резултат. Ваша отговорност е да информирате наблюдаващия бременността Ви лекар за възникнали промени в състоянието Ви, които налагат извършване на съответните изследвания.

Какво е скрининг?

Скринингът е статистическо изследване, то се базира на данни събрани и статистически обработени чрез комбинация от  възрастта на майката, измерването на нухалната транслуценция, сърдечната честота и биохимичен резултат от проведените кръвни изследвания. Скринингът в първи триместър не е диагноза, а резултатите от него не могат и не следва да се възприемат като 100% вероятност, той е просто изследване, което посочва вероятен риск за развитие хромозомни аномалии.

Скрининг за хромозомни аномалии е най-разпространеното скринингово изследване, което се базира статистически събрани и обобщени данни от различни изследвания, което показва вероятността и степента на риска от развитие на аномалии. Скринингът не е диагноза, той сочи само наличие на риск. В тези ситуации при Ваше желание и възможност може да се пристъпи към допълнителни генетични изследвания за потвърждение или отхвърляне на риска. Ваша е отговорността да извършите такива, вкл. консултация с лекар генетик. Важно е да знаете, че скринингът за хромозомни аномалии има честота на достоверност около до 95%, като е възможно да попаднете и в 5% фалшиво положителна честота. От Вашето желание и възможност зависи последващото поведение, вкл. извършването на допълнителни тестове и консултации.

Скрининг за Прееклампсия е изследване, чийто резултат също се базира на вероятност и риск, въз основа на събрана и статистически обработена информация за  резултати от измерване на кръвното налягане на двете ръце, доплерова велосиметрия на утеринните артерии и биохимичните лабораторни резултати. Скринингът за Прееклампсия има степен на достоверност около 85%- 90%, но е възможно да попаднете и в 10%- 15 % фалшиво положителна честота. При констатиран висок риск е необходимо да се консултирате с наблюдаващия бременността Ви лекар, като жени с висок риск е препоръчително прием на Аспирин 150мг. всяка вечер. Приемът започва преди 16г.с. и се прекратява обикновено около в 36г.с. Тази препоръка се следва при липса на други противопоказания, за което е нужно да се консултирате с Вашия наблюдаващ лекар. В медицинската литература е известно, че до 89% от рисковите бременни се предотвратява появата на Прееклампсия, когато са провели превенция и спазвали препоръките на лекаря. 

Какво да очаквате след прегледите?

След края на прегледа пациентът лично ще получи крайните резултати от него. Целта на обсъждането е да се даде пълна и точна информация, както и план за проследяване на бременността и възможност за допълнителни изследвания. На предварително посочения от Вас e-mail ще получите снимки по избор на лекаря. Важно е да знаете, че образната диагностика има преди всичко медицинска цел т.е. Вашият лекар да наблюдава развитието на плода, а приятните спомени, които могат да Ви останат при една „добра поза на бебето“ са по-скоро бонус, но не и единствен, целен резултат на прегледите. 3D/4D снимки се правят по преценка на Вашия лекар, само при условие, че плодът позира. С цел опазване на околната среда не предоставяме снимки на хартия. Срещу допълнителна такса персоналът ни ще Ви съдейства да получите запис от прегледа на външен носител, ако Вашия лекар позволи това. По преценка на Вашия лекар си запазваме правото да не предоставяме снимки и/или запис от прегледа.

С подписването на това информирано съгласие декларирате, че сте запозната и съгласна с общите условия и политика за защита на личните данни в сайта ни www.pregnancy.bg.

Важно е да знаете, че след заплащане на преглед или пакет от ценоразписа, платената сума не се възстановява независимо от факта дали сте ползвали всичко предплатено или не.

С подписването на това информирано съгласие декларирате, че сте съгласна за извършване на преглед от нашия екип и с всички изброени условия по-горе.

С подписването на това информирано съгласие давате съгласие за използване на медицинското Ви досие за научни и изследователски цели.

     ПОДПИС…………….…………                                Дата…………………………..

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram