Информирано съгласие

Информирано съгласие
за прегледи в Център по Майчино-Фетална Медицина и „АИПСИМП „Фетална Медицина““ ЕООД

………………………………………………………………………………………..

трите имена на пациента

 Това е информирано съгласие за извършваните прегледи в Център по Майчино-Фетална Медицина и „АИПСИМП „Фетална Медицина““ ЕООД.

За целите на своята дейност Амбулатория за индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ „Фетална медицина” ЕООД  обработва лични данни на физически лица в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, Закона за защита на личните данни, нормативните актове в сферата на здравеопазването и настоящата Политика за защита на личните данни.

Целта на прегледите е пренатална диагноза или скрининг на бременната и плода. Основните високоспециализирани прегледи, които се извършват са скрининг в първи триместър, фетална морфология и проследяване растежа на плода с доплерова велосиметрия. 

Други прегледи, които се извършват в Център по Майчино-Фетална Медицина и АИПСИМП „Фетална Медицина““ ЕООД са в обхвата на специалността Акушерство и Гинекология.

По време на прегледа може да присъства един придружител на възраст над 16 год. При присъствие на лица под 16 год. родителите поемат пълната отговорност, в случай че се налага съобщаване на неблагоприятна диагноза и възникналия вследствие на това стрес у детето. При обявяване на епидемиологична обстановка се забранява присъствието на придружител в медицинското заведение.

Всеки преглед започва със задаване на въпроси и попълване на медицинското досие.

След края на всеки преглед ще получите обобщена информация за резултатите. В случай на открита аномалия, вариант на норма или неизяснено състояние на плода или бременната ще се обсъдят вариантите за проследяване, изследвания, поведение и прогноза.

Ултразвуковото изследване не може да изключи всички структурни аномалии и генетични синдроми или хромозомни аномалии, както и аномалии в развитието. Качеството на ехографския преглед зависи от BMI (body mass index)/тегло на пациентката. При наднормено тегло прегледът е силно затруднен, както и детекцията на различни аномалии. Няма научни данни за нежелани реакции или увреждане на плода и бременната от рутинен ехографски преглед.

По време на прегледите може да се приложи определен натиск по корема/вагинално от лекаря, за да се огледа плода. Той може да предизвика определен дискомфорт. Моля да информирате лекаря своевременно, ако дискомфорта е прекалено силен за Вас. При невъзможност да се продължи по Ваша молба, прегледа се отменя и важат „Общи условия“ от www.pregnancy.bg.

 При всеки един преглед може да се наложи да се премине към вагинална ехография за допълнителн оглед на плода, плацентата или придатаците. Отказа от трансвагинална ехография може да доведе до невъзможност да се получи пълна информация и правилна диагноза, за което персонала на АИПСИМП „Фетална Медицина““ ЕООД не носи отговорност.

Скрининг в първи триместър се извършва от 11 гестационна седмица(г.с.) и 0 дни до 13г.с. и 6 дни, определени от деня на концепцията при ин витро бременност или при плод между 45 и 84мм. при спонтанно възникнала бременност. Прегледа започва със задаване на въпроси и попълване на медицинското досие, измерване на кръвното налягане 2 пъти на всяка ръка(а при нужда и повече), вземане на кръвна проба до 10мл. Следва ехографски преглед през корема, а в редки случаи се налага вагинална ехография. Ултразвуковото изследване обхваща щателен оглед на плода, измерване(биометрия) на плода и датиране на бременността, определяне на вероятния термин на раждане, скрининг за най-честите хромозомни аномалии( синдром на Даун, Едуардс и Патау) и скрининг за Прееклампсия. Не се ангажираме да дадем предположение за пола.

Скрининг за хромозомни аномалии се базира на оценено чрез комбинация от  възрастта на майката, измерването на нухалната транслуценция, сърдечната честота и биохимичен резултат. Това е скрининг, а не диагноза и при отклонения на резултата по Ваше желание може да се извършат допълнителни генетични изследвания за потвърждение или отхвърляне на висок риск. Скрининг за хромозомни аномалии има детекция до 95%, с фалшиво положителна честота 5%.

Скрининг за Прееклампсия е базиран на събраната информация, измерване кръвното налягане на двете ръце, доплерова велосиметрия на утеринните артерии и биохимия. Скрининг за Прееклампсия има детекция до 90%, с фалшиво положителна честота 15%. При жени с висок риск е препоръчително прием на Аспирин 150мг. всяка вечер, започнат преди 16г.с. и прекратен в 36г.с., при липса на други противопоказания. Превенцията предотвратява до 89% появата на Прееклампсия.

Времетраенето на преглед е 30 минути, но зависи от позицията на плода.

При висок риск за гестационен диабет се препоръчва извършване на ОРАЛЕН ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТЕН ТЕСТ В 28г.с. и консултация с ендокринолог при наличие на абнормален резултат.

След края на прегледа пациента следва да получи крайните резултати лично. Целта на обсъждането е да се даде пълна и точна информация, както и план за проследяване на бременността и възможност за допълнителни изследвания.

Фетална морфология се извършва от 19 до 22г.с. и обхваща изключително детайлен преглед на плода. По време на огледа на сърцето на плода лекаря може да е по-тих, понеже се налага по-високо ниво на концентрация. Извършва се биометрия на плода, оглед на плацентата, околоплодните води и проследяване на кръвотока към матката(утробата) на бременната. По желание на пациентката може да се направи вагинална ехография, за да се определи риска от преждевременно раждане, която е безопасна за плода и бременната. Времетраенето на прегледа е 30 минути за едноплодна бременност и 60 минути за близнаци, но зависи от позицията на плода. При плод в неблагоприятно за оглед положение е възможно извършване на допълнителен преглед в рамките на същия ден или друг ден.

При проследяване на растежа на плода с доплерова велосиметрия след 28г.с. се извършва биометрия на плода, оценка на околоплодните води и доплерова велосиметрия на основните кръвоносни съдове на плода и бременната. Определя се позицията на плода и плацентата. Тъй като бременността в този срок е напреднала, плода е с ограничени движения, а костите му са с повишена плътност не е възможно да се огледа щателно плода, а само частично.  Времетраенето на прегледа е 15 минути за едноплодна бременност и 30 минути за близнаци.

 Документите от прегледа се получават само лично!

След края на прегледа ще получите снимки на имейла, по избор на лекаря. С цел опазване на околната среда не предоставяме снимки на хартия. 3D/4D снимки може да се направят само при условие, че плода позира. Може да получите запис от прегледа на външен носител при допълнителна такса. Запазваме си правото да не предоставим снимки и/или запис от прегледа. Снимането по време на прегледа е забранено!

Информираме Ви, че извършването на прегледи ще бъде възможно след тяхното предварително предплащане и потвърждение. Осъществяването на прегледи без записан и потвърден предварително час, се таксува на двойна цена съгласно обявения ценоразпис.

Може да задавате въпроси през цялото време на прегледа в рамките на определеното за това време. Въпросите следва да са насочени към същината на прегледа. На въпроси от общ характер си запазваме правото да не отговорим. Консултация относно изследвания и резултати, които не са свързани с прегледа или са от друго лечебно заведение се доплащат по ценоразпис.

С подписването на това информирано съгласие декларирате, че сте запозната и съгласна с общите условия и политика за защита на личните данни в сайта ни www.pregnancy.bg.

След заплащане на преглед или пакет от ценоразписа не се възстановява сумата при никакви обстоятелства.

С подписването на това информирано съгласие декларирате, че сте съгласна за извършване на преглед от нашия екип и с всички изброени условия по-горе.

С подписването на това информирано съгласие давате съгласие за използване на медицинското Ви досие за научни и изследователски цели.

         ПОДПИС…………….…………                                Дата…………………………..


cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram