Информирано съгласие

Информирано съгласие
за прегледи в Център по Майчино-Фетална Медицина и „АИПСИМП „Фетална Медицина““ ЕООД

………………………………………………………………………………………..

трите имена на пациента

 Това е информирано съгласие за извършваните прегледи в Център по Майчино-Фетална Медицина и „АИПСИМП „Фетална Медицина““ ЕООД.

За целите на своята дейност Амбулатория за индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ „Фетална медицина” ЕООД  обработва лични данни на физически лица в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, Закона за защита на личните данни, нормативните актове в сферата на здравеопазването и настоящата Политика за защита на личните данни.

Целта на прегледите е пренатална диагноза или скрининг на бременната и плода.

Основните високоспециализирани прегледи, които се извършват са скрининг в първи триместър, фетална морфология и проследяване растежа на плода с доплерова велосиметрия. 

Други прегледи, които се извършват в Център по Майчино-Фетална Медицина и АИПСИМП „Фетална Медицина““ ЕООД са в обхвата на специалността Акушерство и Гинекология.

По време на прегледа може да присъства един придружител на възраст над 16 год. При присъствие на лица под 16 год. родителите поемат пълната отговорност, в случай че се налага съобщаване на неблагоприятна диагноза и възникналия вследствие на това стрес у детето. При обявяване на епидемиологична обстановка се забранява присъствието на придружител в медицинското заведение.

Всеки преглед започва със задаване на въпроси и попълване на медицинското досие.

След края на всеки преглед ще получите обобщена информация за резултатите. В случай на открита аномалия, вариант на норма или неизяснено състояние на плода или бременната ще се обсъдят вариантите за проследяване, изследвания, поведение и прогноза.

Ултразвуковото изследване не може да изключи всички структурни аномалии и генетични синдроми или хромозомни аномалии, както и аномалии в развитието. Качеството на ехографския преглед зависи от BMI (body mass index)/тегло на пациентката. При наднормено тегло прегледът е силно затруднен, както и детекцията на различни аномалии.Няма научни данни за нежелани реакции или увреждане на плода и бременната от рутинен ехографски преглед.

По време на прегледите може да се приложи определен натиск по корема/вагинално от лекаря, за да се огледа плода. Той може да предизвика определен дискомфорт. Моля да информирате лекаря своевременно, ако дискомфорта е прекалено силен за Вас. При невъзможност да се продължи по Ваша молба, прегледа се отменя и важат „Общи условия“ от www.pregnancy.bg.

Скрининг в първи триместър се извършва от 11 гестационна седмица(г.с.) и 0 дни до 13г.с. и 6 дни, определени от деня на концепцията при ин витро бременност или при плод между 45 и 84мм. при спонтанно възникнала бременност. Прегледа започва със задаване на въпроси и попълване на медицинското досие, измерване на кръвното налягане 2 пъти на всяка ръка(а при нужда и повече), вземане на кръвна проба до 10мл. Следва ехографски преглед през корема, а в редки случаи се налага вагинална ехография. Ултразвуковото изследване обхваща щателен оглед на плода, измерване(биометрия) на плода и датиране на бременността, определяне на вероятния термин на раждане, скрининг за най-честите хромозомни аномалии( синдром на Даун, Едуардс и Патау) и скрининг за Прееклампсия.

Скрининг за хромозомни аномалии се базира на оценено чрез комбинация от  възрастта на майката, измерването на нухалната транслуценция, сърдечната честота и биохимичен резултат. Това е скрининг, а не диагноза и при отклонения на резултата по Ваше желание може да се извършат допълнителни генетични изследвания за потвърждение или отхвърляне на висок риск. Скрининг за хромозомни аномалии има детекция до 95%, с фалшиво положителна честота 5%.

Скрининг за Прееклампсия е базиран на събраната информация, измерване кръвното налягане на двете ръце, доплерова велосиметрия на утеринните артерии и биохимия. Скрининг за Прееклампсия има детекция до 90%, с фалшиво положителна честота 15%. При жени с висок риск е препоръчително прием на Аспирин 150мг. всяка вечер, започнат преди 16г.с. и прекратен в 36г.с., при липса на други противопоказания. Превенцията предотвратява до 89% появата на Прееклампсия.

Времетраенето на преглед е 30 минути, но зависи от позицията на пода.

При висок риск за гестационен диабет се препоръчва извършване на ОРАЛЕН ГЛЮКОЗО-ТОЛЕРАНТЕН ТЕСТ В 28г.с. и консултация с ендокринолог при наличие на абнормален резултат.

След края на прегледа пациента следва да получи крайните резултати лично. Целта на обсъждането е да се даде пълна и точна информация, както и план за проследяване на бременността и възможност за допълнителни изследвания.

Фетална морфология се извършва от 19 до 22г.с. и обхваща изключително детайлен преглед на плода. По време на огледа на сърцето на плода лекаря може да е по-тих, понеже се налага по-високо ниво на концентрация. Извършва се биометрия на плода, оглед на плацентата, околоплодните води и проследяване на кръвотока към матката(утробата) на бременната. По желание на пациентката може да се направи вагинална ехография, за да се определи риска от преждевременно раждане, която е безопасна за плода и бременната. Времетраенето на прегледа е 30 минути за едноплодна бременност и 60 минути за близнаци, но зависи от позицията на плода. При плод в неблагоприятно за оглед положение е възможно извършване на допълнителен преглед в рамките на същия ден или друг ден.

При проследяване на растежа на плода с доплерова велосиметрия след 28г.с. се извършва биометрия на плода, оценка на околоплодните води и доплерова велосиметрия на основните кръвоносни съдове на плода и бременната. Определя се позицията на плода и плацентата. Тъй като бременността в този срок е напреднала, плода е с ограничени движения, а костите му са с повишена плътност не е възможно да се огледа щателно плода, а само частично.  Времетраенето на прегледа е 15 минути за едноплодна бременност и 30 минути за близнаци.

 Документите от прегледа се получават само лично!

След края на прегледа ще получите снимки на имейла, по избор на лекаря. С цел опазване на околната среда не предоставяме снимки на хартия. Запазваме си правото да не предоставим снимки и/или запис от прегледа. Може да получите запис от прегледа на външен носител при допълнителна такса. Снимането по време на прегледа е забранено!

Информираме Ви, че извършването на прегледи ще бъде възможно след тяхното предварително предплащане и потвърждение. Осъществяването на прегледи без записан и потвърден предварително час, се таксува на двойна цена съгласно обявения ценоразпис.

Може да задавате въпроси през цялото време на прегледа в рамките на определеното за това време. Въпросите следва да са насочени към същината на прегледа. На въпроси от общ характер си запазваме правото да не отговорим.

С подписването на това информирано съгласие декларирате, че сте запозната и съгласна с общите условия и политика за защита на личните данни в сайта ни www.pregnancy.bg.

След заплащане на преглед или пакет от ценоразписа не се възстановява сумата при никакви обстоятелства.

С подписването на това информирано съгласие декларирате, че сте съгласна за извършване на преглед от нашия екип и с всички изброени условия по-горе.

С подписването на това информирано съгласие давате съгласие за използване на медицинското Ви досие за научни и изследователски цели.

         ПОДПИС…………….…………                                Дата…………………………..


cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram