Общи условия

Настоящите Общи условия имат за цел да регулират отношенията между Амбулатория за индивидуална практика за специализирана извънболнична медицинска помощ „Фетална медицина” ЕООД, ЕИК: 204028604, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. „Атанас Каменаров” № 15, ет. 5, ап. 14, представлявана от управителя Борис Тодоров Стоилов и управляваща интернет страницата: www.pregnancy.bg (наричана по-долу за краткост „уебсайт”), (наричана по-долу за краткост: АИПСИМП „Фетална медицина”), от една страна, и лицата, посещаващи интернет страницата: www.pregnancy.bg, когато това е приложимо и използващи предоставяните услуги, (наричани по-долу за краткост „потребител”), от друга страна.

Чл. 1. При посещение на уебсайта потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и се съгласява с тях, като се задължава да ги спазва.

Чл. 2. (1) Информацията, публикувана на уебсайта, няма характер на медицинска консултация. Тя е предоставена само с информативна цел и не замества медицинска консултация, диагностика или лечение, извършени от компетентно медицинско лице.

(2) Всички информационни материали и статии, публикувани на уебсайта, са съставени от екипа на АИПСИМП „Фетална медицина” и са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права. Те могат да бъдат използвани само след предварителното писмено съгласие от страна на АИПСИМП „Фетална медицина”.

Чл. 3. (1) При посещение на уебсайта потребителят се съгласява, че АИПСИМП „Фетална медицина” не носи отговорност при евентуално възникнал риск, евентуално настъпили вреди или пропуснати ползи, настъпили в резултат от ползването на уебсайта, както и че не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информацията на този уебсайт.

(2) При настъпване на каквито и да било правни или фактически действия само въз основа на информацията, публикувана на този уебсайт, същите са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

(3) АИПСИМП „Фетална медицина” полага усилия да поддържа вярна, точна и актуална информация на уебсайта, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. АИПСИМП „Фетална медицина” си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация.

(4) Уебсайтът съдържа специални връзки (линкове) към други интернет страници, поддържани от трети страни. АИПСИМП „Фетална медицина” не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които сочат електронни препратки от този уебсайт, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Използването на предоставените в уебсайта връзки към други интернет страници, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на собствения риск на потребителя.

Чл. 4. (1) Потребителят може да запази час за посещение при лекар - акушер-гинеколог в АИПСИМП „Фетална медицина” чрез използване на онлайн платформа, предоставена на разположение на уебсайта, или по телефона. С предприемане на всякакви действия по запазване на час за посещение потребителят декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия и е съгласен с тях.

(2) Уебсайтът на АИПСИМП „Фетална медицина” дава възможност на потребителя изцяло онлайн да запази час за посещение при лекар - акушер-гинеколог. За запазване на  час за посещение при лекар - акушер-гинеколог потребителят следва да избере категорията „Календар” от уебсайта: http://www.pregnancy.bg/bg/kalendar В електронния календар потребителят може да избере часови слот съобразно наличните свободни часови слотове за съответната дата. След избор на часовия слот потребителят следва да попълни следните данни: име, фамилия, дата на раждане (по желание), телефон за връзка и имейл адрес, да избере от падащото меню причина за посещение и да потвърди заявката чрез натискане на бутона „Изпрати”. В резултат потребителят получава потвърждение за избраната дата и час за посещение на посочения от него имейл адрес.

(3) Потребителят има възможност да запази час за посещение при лекар - акушер-гинеколог по телефона. След свързване с АИПСИМП „Фетална медицина” на посочените координати за връзка, потребителят запазва час за посещение, като посочва следните данни: име, фамилия, дата на раждане (по желание), телефон за връзка, имейл адрес и причина за посещение. В резултат потребителят получава потвърждение за избраната дата и час за посещение на посочения от него имейл адрес.

(4) АИПСИМП „Фетална медицина” си запазва правото едностранно да променя потвърдената дата и/или час за посещение, като своевременно уведоми потребителя относно промяната по имейл или с телефонно обаждане.

(5) Извършването на преглед ще се осъществи след предварително предплащане и потвърждение. Осъществяването на преглед без записан и потвърден предварително час, се таксува на двойна цена съгласно обявения ценоразпис.

Чл. 5. (1) При невъзможност или отказ да се яви за посещение при лекар - акушер-гинеколог с оглед на потвърдената дата и час за посещение от страна на потребителя, последният следва да уведоми АИПСИМП „Фетална медицина” не по-късно от 7 дни преди потвърдената дата за посещение по телефон или имейл.

(2) Неявяването без предварително уведомление, отказът, както и невъзможността на потребителя да се яви за посещение при лекар - акушер-гинеколог в потвърдения час за съответната дата следва да се тълкува като отмяна на потвърденото посещение при лекар - акушер-гинеколог.

(3) Невъзможността на потребителя да се яви за посещение при лекар - акушер-гинеколог на потвърдената дата следва да се тълкува като отмяна на потвърденото посещение при лекар - акушер-гинеколог.

(4) При отмяна на потвърденото посещение при лекар - акушер-гинеколог от страна на потребителя, извършена между 7 и 3 дни преди потвърдената дата за посещение, потребителят дължи такса в размер на 50 лв.

(5) При отмяна на потвърденото посещение при лекар - акушер-гинеколог от страна на потребителя, извършена по-малко от 72 часа преди потвърдената дата и час за посещение, включително при неявяване на потребителя за посещение без предварително уведомление, потребителят дължи такса в размер на 200 лв. или таксата на прегледа( важи по-високото).

Чл. 6. Цените на предлаганите услуги от АИПСИМП „Фетална медицина” са публикувани на уебсайта в категория „Цени” на адрес: https://pregnancy.bg/uslugi/. Ценоразписът на услугите представлява неразделна част от настоящите Общи условия.

Чл. 7. Целта на прегледа ще ви бъде разяснена преди него. Основните цели може да ги проверите в сайта ни www.pregnancy.bg секция статии - Скрининг в първи триместър, Фетална Морфология и Проследяване растежа на плода. Извън тези цели не можем да гарантираме, че могат да бъдат изпълнени.

Чл. 8. Моля да се запознаете с продължителността на Вашия преглед на регистратурата предварително. Просрочването на това време може да се таксува допълнително. Ако е до 1/3 от времето за прегледа Ви по центата на "Консултация" от ценовата листа, ако надхвърля 1/3 от времето за прегледа Ви, прегледа се таксува на двойна цена.

АИПСИМП „Фетална медицина” си запазва правото да извършва по всяко време промени в настоящите Общи условия, както и в Ценоразписа на услуги, като своевременно публикува тези промени в уебсайта си. Промените се прилагат от датата на публикуването им в уебсайта, отбелязана в документа.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство. При противоречие между Общите условия или част от тях с разпоредби на действащ нормативен акт, се прилагат последните, без това да засяга валидността на останалите разпоредби на Общите условия.

cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram