Общи условия

Представяме на Вашето внимание общи условия по договор за услуги предоставяни в ЦЕНТЪР ПО МАЙЧИНО-ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА „АИПСИМП „ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА“ ЕООД с които следва да се съобразите, в случай че решите да бъдете наш/и пациент/и:

 „АИПСИМП „ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА“ ЕООД e  лечебното заведение, самостоятелно юридическо лице със статут на търговец с ограничен предмет на дейност, а именно дейност по оказване на специализирана извънболнична помощ, в съответствие с чл. 8, ал. 1, т. 2, буква “а” от Закона за лечебните заведения, със седалище и адрес и регистрационен номер на лечебното заведение – код на практиката под партида № 1622121667  и Удостоверение № 3186/09.01.2020г.

За целта на настоящите условия „АИПСИМП „ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА“ ЕООД ще бъде наричана за краткост Амбулаторията/   

1.ПРЕДМЕТ:

  1.1. Настоящите общи условия уреждат реда и условията за сключване на договор за услуги между Амбулаторията и пациент/и. Настоящите общи условия се прилагат винаги при предоставяне на медицински и други услуги, съгласно дейността на дружеството между пациент/и и Амбулаторията.

  1.2. Условията между страните може да се променят по взаимно съгласие на страните. При постигане на съгласие между страните, извън настоящите общи условия, същите могат да бъдат постигнати в писмен или устен вид, освен в случаите, в които се изключват клаузи, които изрично не уреждат, че това следва да стане само в писмен вид.

  1.3. Към настоящите общи условия медицинският въпросник и/или информираното съгласие на пациента са неразделна част.

  1.4. С подписване на медицински въпросник и/или информирано съгласие пациентът се запознава с услугите, които му се предлагат и декларира, че  приема настоящите общите условия по договора за услуги с Амбулаторията.

  1.5. Развалянето на договора е възможно при писмено постигане на съгласие между страните. В случай, че такова не бъде постигнато се прилагат правилата на българското законодателство.

  2. ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ:

  2.1. Приемът на пациенти става след предварително записан час – по телефона, онлайн чрез платформата https://pregnancy.bg/kalendar/  или на рецепция на адреса на Амбулаторията.

  2.2. Пациентът следва да потвърди записания час в работно време на Амбулаторията си запазва правото да го анулира автоматично. В случаите, когато денят за потвърждение е неприсъствен, потвърждението се прави в последния присъствен ден преди посещението.

  2.3. В случай, че се налага, пациентът може да направи промяна или да отмени час най-късно до пет работния ден преди деня на планираното посещение.

  2.4.  В случай, че Пациентът закъснее за планирания и записан час, същият може да бъде пренасочен или отказан от Амбулаторията поради невъзможност за осъществяване на съответната услуга/процедура съобразено с графика.

  2.5.  В случай, че Пациентът  е потвърдил две планирани посещения и не се е явил в Амбулаторията, същата си запазва правото да откаже последващи консултации/ прегледи/посещения/лечения, независимо от факта, дали има предплатен план или не.

  3.СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ И ПЛАН ЗА УСЛУГИТЕ/ ЛЕЧЕНИЕ:

  3.1 Амбулаторията работи в определени сфери на медицината, според удостоверението си за дейност, а именно: Акушерство и гинекология, Амбулаторията не осъществява спешна медицинска помощ и работи само в условия на предварително записано планирано лечение. При спешни ситуации екипът на Амбулаторията се свързва с Е112.

  3.2  При първо посещение в Амбулаторията, Пациентът попълва медицински въпросник и му се извършват необходимите диагностични изследвания, ако е нужно по преценка на лекар, Амбулаторията преди да предостави, каквито ѝ да е услуги може да изиска и допълнителни прегледи с лекари от други медицински специалности. След осъществяване на първичен консултативен преглед на Пациента може да се изготви план.

  3.3Амбулаторията си запазва правото да откаже лечение на лица, които не са извършили консултативни прегледи със съответен специалист или са отказали необходимите за диагностика и лечение изследвания.

  3.4  В случай, че пациентът е запознат в процес по информирано съгласие и приеме да получи съответната медицинска услуга, той следва да подпише декларация/ции за информирано съгласие. Консултациите, прегледите, изследванията, вкл. процедурите/манипулациите и всякаква медицинска дейност осъществявана в Амбулаторията се прави първо по медицинска преценка на съответните специалисти, вкл. по назначената последователност от лекар, след съгласие и заплащане от страна на пациента. Отказът да се подпише съгласие  Амбулаторията третира като отказ от услуги/лечение, като се оформя документ съгласно изискванията на Закона за здравето.

  3.4 Преценката за необходимостта от определени дейности, които да бъдат включени в плана за прегледи/ проследяване на бременност/консултации/услуги, тяхното естество, характер, продължителността и обема на същите и необходимостта от  и процедурите се прави по преценка на лекаря, като се съобразява с индивидуалните нужди и възможности на пациента.

  3.5 Амбулаторията си запазва правото да откаже извършване на определен и прегледи, консултации, манипулация, интервенции, включени в плана за проследяване на бременност,  в случай, че пациентът не оказва пълно и адекватно съдействие в процесите по диагностика/ лечение/ процедури, вкл. ако не спазва дадените му препоръки.

  3.6 Амбулаторията си запазва правото да прави отклонения и/или промени от  първоначалния план за прегледи/ консултации и медицински услуги, като информира своевременно Пациента за това.

  3.7 Амбулаторията съобразява плана, вкл. когато става въпрос за проследяване на бременност, предоставяните в тази връзка консултации/ прегледи/  манипулации, интервенции и съпътстващите ги медицински дейности, с графика на лекаря и ангажираността на пациента, ако това не би навредило пряко на здравето му.

  3.8 Планът за проследяване съдържа конфиденциална информация, представляваща лекарска и търговска тайна и не може да бъде представян на трети лица без изрично писмено съгласие на пациента и Амбулаторията

  4. УСЛУГИ: ПРЕГЛЕДИ, ПРОЦЕДУРИ, МАНИПУЛАЦИИ, ИНТЕРВЕНЦИИ:

  4.1 Услугите в Амбулаторията свеждат до разрешените в Закона за лечебните заведения дейности за Амбулаторията, съгласно регистрацията и наличните медицински стандарти за специалността. За дейностите/ услугите, които не са уредени в медицински стандарт се прилагат правилата на добра практика и/или утвърдени от производителя на съответната апаратура и/или медицински изделия технически характеристики и спецификации, вкл. препоръки на български и международни научни дружества в областта на акушерството и гинекологията, майчиното здраве и фетална медицина.

  4.2 Всеки един от прегледите, консултациите и  услугите, вкл могат да бъдат извършавани от различни работещи в Амбулаторията лекари, според техните специализации, опит, ангажираност и график.

  4.3 Времетраенето на всяка от консултациите/ прегледите, вкл. манипулациите и/или интервенциите може да бъде различно, както за различните такива, така и за различните пациенти и лекари.

  4.4 Присъствието на външни лица по време на работа в кабинетите на Амбулаториите е нежелателно и би могло да доведе до неблагоприятни резултати и рискове за здравето на пациента. Присъствието на външни лица се допуска по изключение само след съгласие на  лекаря и след проведен инструктаж за поведение на лицето, което ще бъде допуснато да присъства.

  4.5 В различните етапи при различните консултации могат да участват различни лекари, като всеки носи отговорност в границите на извършеното от него. Амбулаторията носи отговорност за работата, прегледите, консултациите и/или подвеждаща/ невярна информация споделена от лекари и/или медицински персонал  извън Амбулаторията.

  4.6 Амбулаторията не носи отговорност, в случай на претенция от страна на пациент, който е прекъснал посещенията и/или консултациите/ прегледите си със или без знание и съгласие на лекар от Амбулаторията и е посещавал и други/и лекари със същата и сходна специалност.

  5.ГАРАНЦИЯ:

  5.1 Медицинските услуги провеждани в Амбулаторията не подлежат на гаранции.

  5.2  Амбулаторията информира всички пациенти, че съществуват генетични и структурни аномалии, вкл. заболявания, които не могат да бъдат детектирани т.е. открити при всеки един преглед/ консултация на 100%, въпреки  положената дължима грижа (усилия, опита и доброто намерение) на специалиста.

  5.3 Ако има съмнения за възникнал проблем в следствие на преглед/консултация, пациентът е ангажиран с това да е спазил стриктно всички предписания и препоръки на лекаря в Амбулаторията, вкл. е посещавал редовните си контролни и профилактични прегледи.

  6.ЗАПЛАЩАНЕ:

  Цените, които се посочват в Амбулаторията са в български левове (BGN), като заплащането на услуги се осъществява в брой на регистратура, с банкова карта или по банков път на следната сметка: BG47PRCB92301051348501

  Цените се утвърждават с протокол и се представят в ценоразпис, където може да има цена на единична услуга и пакетна цена за брой услуги.

  С протокол на управителя се формират и цените по промоции и програми за пациентско подпомагане, вкл. сезонни или продуктови кампании или промоционални пакети за брой услуги.

   Ценоразписът се поставя на видно място в Амбулаторията и може да бъде качен на платформата поддържана от Амбулаторията.

  Пациентът дължи заплащане според определените цени по ценоразпис за всяка услуга и/или пакет услуги, съгласно изготвения му план, преди всяко посещение за услуга или преди началото на всеки един от етапите по процедури (стъпки за лечение).

   Плащането на планираното лечение/ услуги се осъществява изцяло  преди пристъпване към него/ тях ако се касае за пакетни и/или промоционални услуги. В случай, че Амбулаторията го допусне пациентът може да заплаща предварително всяка последваща дейност (стъпка от лечението) преди да се пристъпи към нея.

  Амбулаторията не носи отговорност, ако пациентът не е заплатил и не дължи лечение, въпреки възможността за влошаване на състоянието и/или неуспех в проследяването на бременност, вкл. влошаване на здравословното състояние. Планирането на този риск е изцяло за пациента.

  Амбулаторията не практикува разсрочено плащане и не приема алтернативни методи за заплащане извън посочените.

  При необходимост от издаване на разходен документ – фактура, пациентът следва да информира Амбулаторията  при всяко посещение предварително на електронния адрес на Амбулаторията info@pregnancy.bg на рецепция при заплащане на услугите.

  Амбулаторията си запазва правото да не издава разходни документи със задна дата.

  Амбулаторията не работи с финансиране по здравноосигурителни фондове и застрахователни компании.

   В случай, че пациентът желае да се ползва от застраховка или допълнително здравно осигуряване, следва сам да организира документооборота и комуникацията, според нуждите му. Амбулаторията не поема ангажименти в тази посока.

  При направено авансово плащане в размер на 100 % от стойността на прегледен/ консултативен пакет, ако управителят е утвърдил с протокол програма, пациентът може да получи индивидуална отстъпка от общата цена.

   Амбулаторията не възстановява суми от авансовото плащане, ако прегледите/ консултациите и или медицинските услуги не са проведени и/или са прекъснати по вина и/или желание на пациента.

  Всички разходи по разплащането, вкл. по банковите транзакции са за сметка на пациента, вкл. банкови, трансферни и други такси по обмен на валута, ако такива са нужни. Посочените цени в ценоразписа на Амбулаторията са крайни и не подлежат на корекция.

  7.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

  7.1 Амбулаторията поема ангажимент да осигури достатъчно персонал, техническо и материално обслужване за обичайните нужди на работата по осъществяване на дейностите, за  които е регистрирани.

  7.2. Лекарите в Амбулаторията спазват всички нормативни изисквания на българското законодателство свързани с дейността им.

  7.3 Амбулаторията не носи отговорност за настъпили вреди (материални/нематериални), в случай, че пациентът не е спазил, което ѝ да е от задълженията по настоящите условия.

  7.4 Амбулаторията си запазва правото да не дава консултации по телефона, вкл. чрез социални мрежи и други канали за комуникация.

  7.5 Пациентът се задължава да следва стриктно всички инструкции, предписания и препоръки на лекарите на Амбулаторията, да приема лекарства, по начинът, указан от лекарите на Амбулаторията, както и да се явяват на задължителните периодични контролни прегледи, вкл. да провежда периодично профилактични такива.

  7.6 Пациентът се задължава да избягва всякакво рисково поведение или навици, които биха могли да увредят здравето му, или които биха могли да осуетят /да попречат на добрия изход от  бременността/ консултациите/ прегледите/ лечението.

  7.7 Пациентът се задължава да не приема медикаменти, които не са му предписани от лекар и не са съобразени със състоянието му и провежданите му консултации/ прегледи/лечение/процедури, вкл.  да приема и употребява хранителни добавки и козметика, която не е съгласувана с лекар.

  7.8 Пациентът се задължава да планира предварително и да гарантира възможността да участва и спазва плана за консултации и/или прегледи/ манипулации и лечение. Амбулаторията не възстановява суми, в случай, че пациентът е заплатил лечение, но не се е явил на определените дати/часове за провеждане на същото.

  7.9 Пациентът се задължава да спазва стриктно графика  по лечебен план, както и графика за контролни прегледи.

  7.10 Пациентът се задължава да следва инструкциите и назначенията по реда, по който са му дадени от лекаря.

  7.11 Пациентът се задължава да информира коректно лекаря за ново настъпили състояния/изменения/усещания, в хода на състоянието му/ консултация/ преглед/лечение/ процедурата, за да може лекарят и Амбулаторията, вкл. екипът ѝ да преценят състоянието му.

  7.12 Пациентът се задължава да отдели време за консултациите и/или прегледите и в случай че, планът му не предписва друго, да се яви поне веднъж годишно на контролен преглед за оценка на състоянието му и даване на актуални указания за поддържане добро състояние. Пациентът се задължава да спазва плана за профилактични прегледи поне 5 години след приключване на последната стъпка от плана му за консултации/ прегледи/лечение/процедури.

  7.13 Пациентът се задължава да се ангажира в дългосрочен аспект с организация и осъществяване на необходимата хигиена и поддържане на лекуваните/ третираните зони, както и да се грижи за цялостното си общо здравословно състояние.

  7.14 Пациентът се задължава да попълни изчерпателно анкетна карта/ медицински въпросник за здравословното си състояние и да информира коректно лекаря за своята здравна история.

  7.15 Лечебният план не следва да се предоставя от пациента на други лекари и/или трети лица, без знанието и писменото съгласие на управителя на Амбулаторията.

  7.16 Пациентът се задължава да осигури на лекаря пълна и точна информация за здравословното си състояние вкл. за алергии, приемани медикаменти, прекарани в миналото заболявания, операции, усложнения свързани с тях, вредни навици и други факти, които могат да имат отношение към консултациите и/или прегледите, респ. състоянието на пациента.  

  7.18 Пациентът се задължава да уведоми своевременно лекаря (в рамките на 3 дни) за промяната на адреса и координатите си за връзка – e-mail, с оглед възникване на необходимост от връзка и комуникация между лекар и пациент. Лекарят не носи отговорност за това, че е изпратил информация или е правил опит/и да се свърже с пациента на вече променен адрес или на променени координати, ако не е бил уведомен  за промяната своевременно.

  7.19 Пациентът се задължава да информира лекаря незабавно след възникване на неочаквани промени, дискомфорт, болка и др. При неспазване на  плана, неявяване на контролни медицински прегледи, а също и  когато не следва инструкциите/ предписанията на лекарят и екипът, същите не носят отговорност за настъпили вреди – влошаване на състоянието, увреждане на здравето и др., независимо дали те са настъпили в следствие на лечението или не. В случай, че бъде отчетен позитивен от медицинска гледна точка резултат, лекарят не носи отговорност, ако пациентът не е удовлетворен и има различни очаквания от консултациите/ прегледите и/или провежданото лечение.

  7.20 Пациентите имат право да бъдат информирани за предстоящите дейности по консултации/ прегледи/ лечението им и да потърсят второ мнение преди да пристъпят към същите.

  7.21 Немедицинския персонал, вкл. медицински сестри, акушерки и др.  не дават медицински съвети, не предписват медикаменти и препарати и не провеждат консултации/ прегледи/ процедури/ услуги, ако те не са били изрично назначени от лекар в Амбулаторията.

  8.КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

  8.1 Всички дейности на Амбулаторията се осъществяват в условия на конфиденциалност, като страните се задължават да спазват поверителност по отношение на всички обстоятелства, които са им станали известни при/или по повод осъществяваната дейност и услугите по договора .

  8.2 Лекарите са длъжни да пазят лекарска тайна и да не споделят здравна информация, с лица, извън посочените в Закона. Персоналът на Амбулаторията е длъжен да спазва конфиденциалност за всички факти и обстоятелства, които са им станали известни при или по повод работата им.

  8.3 Амбулаторията е администратор на лични данни в пълно съответствие с Регламента за защита на личните данни, като Амбулаторията  обработва и съхранява данните както на договорно, така и на законово основание.

  8.4 Пациентите са длъжни да споделят всяка информация, която им е известна и може и/или има връзка с предстоящите им консултации, прегледи, диагностика и/или лечение.

  8.5 Пациентите споделят с Амбулаторията своите лични данни на законово и договорно основание. Амбулаторията е одобрила Политика за защита на личните данни.

  8.6 Амбулаторията събира следните данни: три имена, рождена дата, адрес за кореспонденция, електронен адрес, телефонен номер, данни за минало и текущо здравословно състояние, вкл. прави записи, снимки и албум, ако услугите го налагат.

  8.7 Трите имена, адресът, телефонен номер, електронен адрес се събират с цел идентифициране и възможност за контакт с пациента.

  8.8 Данните за здравословното състояние в медицинския въпросник се събират с цел диагностика и лечение.

  8.9 Данните в медицинската документация се съхраняват за срок и при условия определени от нормативните изисквания за всеки от тях.

  8.10 Данните, които се събират на договорно основание се съхраняват от Амбулаторията за срок до 5 години след прекратяване на договора.

  8.11 Амбулаторията обработва данните спазвайки следните принципи: законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност и поверителност, отчетност

  8.12 Амбулаторията може да ползва  записите и снимките на пациенти,  ако те изрично не са посочили, че не желаят това да се прави, като ползването може да бъде само с научни и развойни цели.

  9.КОМУНИКАЦИЯ:

  9.1 Пациентите са длъжни, да комуникират Амбулаторията на официално посочения електронен адрес чрез нейните официални представители.

  9.2 Амбулаторията си запазва правото да не дава информация на лица, който не са пациенти, освен ако не са писмено и изрично упълномощени от пациент.  

  9.3 Пациентите имат право да получат здравна информация и документация, след отправено писмено искане до Амбулаторията на официалния имейл: info@pregnancy.bg

  9.4 Официална комуникация с Амбулаторията се води на електронен адрес: info@pregnancy.bg

  9.5 Амбулаторията си запазва правото да не допуска да бъде „етикетирана“ т. нар. тагвана в различните социални мрежи и платформи.

  10.ОТГОВОРНОСТ:

  10.1 АМБУЛАТОРИЯТА не носи отговорност за настъпили имуществени и/или неимуществени вреди и/или пропуснати ползи, в случай, че пациентите не са спазили, което и да е от задълженията си по настоящите общи условия.

  10.2  При лечение на деца пациенти техните родители се задължават да осигурят нормален процес по информирано съгласие, Амбулаторията не носи отговорност при лечение на деца, в случай, че някой се е представил за техен родител.

  10.3 Амбулаторията не носи отговорност, в случай че за пациента настъпят вреди (имуществени и/или неимуществени), които са настъпили след затаяване или неизчерпателно подаване на информация за здравето към лекар или Амбулаторията.

  10.4 Пациентите са длъжни да попълнят декларации за съгласие с ползваните медицински изделия. Веднъж приета, работата не може да се оспорва, освен за скрити недостатъци в срок от 6 месеца.

  10.5 Страните не носят отговорност за пълно или частично неизпълнение на задълженията по договора, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства.

  10.6.  Страната, която е изпаднала в невъзможност да изпълни задълженията си, поради настъпило форсмажорно обстоятелство е длъжна в 10-дневен срок да уведоми писмено другата страна за възникването му, както и предполагаемият период на действие и прекратяване на форсмажорното обстоятелство.

  11. СПОРОВЕ:

  11.1 Страните по настоящите общи условия са съгласни, че ще разрешават всички възникнали помежду им спорове в условия на добронамереност, чрез преговори.

  11.2 В случай, че не се постигне консенсус по спора, страните следва да се обърнат към медиатор, за извънсъдебно разрешаване на спора.

  11.3 При не постигане на консенсус в процес по медиация страните могат да отнесат спора до компетентния български съд.

  11.4 Споровете между страните се решават според действащото българско законодателство.

  11.5 Настоящите общи условия не се прилагат при форсмажорни обстоятелства.

  ДЕФИНИЦИИ, ПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

  1.АМБУЛАТОРИЯТА  е „АИПСИМП „ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА“ ЕООД

  Лекар: Лице, което притежава образователно квалификационна степен – магистър по хуманна медицина, което извършва дейност в АМБУЛАТОРИЯТА.

  Услуги: Съвкупност от диагностико – терапевтични дейности, вкл. и други които са спомагателни такива, напр. административно, които се извършват в АМБУЛАТОРИЯТА.

  Пациент: Всяко лице, което е потърсило и/или на което се оказват  услуги  в АМБУЛАТОРИЯТА.

  Пациент дете: Лице по т. 4, което е на възраст под 18 г.

  План за лечение/ процедури/ интервенции/ манипулации: Неразделна част от настоящите условия, конкретизираща медицинските и спомагащите ги услуги предлагани и/или извършвани на лицата по т.4, т. 5, след информирано съгласие.

  Информирано съгласие: Процес по обмен на информация по Смисъла на параграф 1 т. 15 от Закона за здравето, с включени реквизити по чл. 87 и следващи от Закона, чрез който пациентът се информира за здравното си състояние, възможностите за лечение – същност на предлаганото лечение, възможни рискове и усложнения, противопоказания, алтернативни методи на лечение, както и препоръки и условия, които пациентът се задължава да изпълнява преди и/или след съответното лечение.

  8.Сфери на дейност:

  8.1.Прегледи:

  • Първичен консултативен преглед по конкретен поставен от пациента проблем – осъществява се при първо посещение на пациента при спазване на настоящите общи условия.
  • Цялостен първичен консултативен преглед – осъществява се при първо посещение на пациента при спазване на настоящите общи условия.
  • Вторичен консултативен преглед – осъществява се по изготвения план, при спазване на настоящите общи условия .
  • Профилактичен/и преглед/и – осъществява/т се при пациенти на Амбулаторията, чийто план за лечение е приключен и състоянието им е проследено след заключение на лекар, който е преценил, че извършените контролни прегледи, в следствие на проведено лечение е необходимо да се правят с профилактична, а не проследяваща лечението цел.
  • Контролен преглед – осъществяват се при приключен план с цел да се контролира състоянието на пациента и да се вземат необходимите мерки при необходимост, преди пациентът да бъде насочен отново за профилактични  прегледи.
  • Броят и обемът на контролните прегледи се определя по преценка на  лекар/рите в Амбулатория, като пациентът бива винаги уведомен за това.
  • Интервенция- всяка намеса осъществена чрез лекар, медицински и/или немедицински стандарт опосредена с уред, техника или медицинско изделие, върху пациента, с цел  диагностика и/или подобряване на неговото състояние и/или поддържане на настоящото такова.
  • Манипулация: всяка намеса осъществена от лекар, медицински и/или немедицински персонал, по лекарско назначение, без да е опосредена от техника и/или медицинско изделие, приложена върху пациента, с цел диагностика и /или подобряване на неговото състояние и/или поддържане на настоящото такова.
  • Процедура: всяка намеса назначена от лекар без значение дали е опосредена или не от техническо и/или медицинско изделие, прилагана върху пациента, с цел консултация/ диагностика и/или подобряване на неговото състояние и/или поддържане на настоящото такова.
  • Услуги: съвкупност от една или няколко намеси с консултативно и/или диагностично, терапевтична, лечебна цел, вкл. интервенция/ ции, манипулация/ ции, процедура/ ри, без значение от техния обем и брой, предлагани на пациента с цел подобряване на неговото състояние или поддържане на настоящото такова.

  9. Гаранция: Прогнозния гаранционен срок е време, в което лекарят/ АМБУЛАТОРИЯТА е съгласен за сметка на АМБУЛАТОРИЯТА да поправи възникнали за пациента щети, само в случаите, при които пациентът стриктно е спазил инструкциите на лекаря и това е предвидено в информираното му съгласие за конкретната дейност/ лечение.

  10. Страни по договора: АМБУЛАТОРИЯТА описано в т. 1  и пациентът- лицата по т. 4 и т. 5.

  11. Спешно състояние: всяко остро или внезапно възникнало състояние на нарушение на виталните функции на организма, свързано с нарушаване на морфологичната структура или спиране на функционалните процеси на един или няколко органа или системи в човешкото тяло, водещо непосредствено до смърт или трайно и тежко увреждане.

  12. Неотложно състояние: всяко възникнало болестно състояние или обострено хронично заболяване, което е довело до дискомфорт/болка на пациента, предпоставка е за търсене на медицинска помощ и носи риск от евентуално нарушаване на морфологичната структура или спиране на функционалните процеси на един или няколко органа или системи в човешкото тяло.

  13. Форсмажорни обстоятелства:

   Представляват обективни пречки – обстоятелства (събития), изцяло зависещи и дължащи се на непредвидими или непрогнозируеми събития или фактори, независещи от волята или действията на едно или повече лица и в този смисъл не подлежащи на предотвратяване като: всякакви природни бедствия, характерни или не за определен регион, глобални или локални (с национално значение) аварии, в т.ч. и пожари, епидемии, граждански вълнения, стачки, бунтове и всякакъв вид безредици, терористични или военни действия и други подобни, в резултат на които е нарушен нормалния обществен ритъм на живот, респективно възможността за безпрепятствено изпълнение на поети ангажименти между две или повече страни по сключени договори.

  14. Консултация: Включва всички обсъждания и препоръки, касаещи  състояние на пациента.

  Настоящите общи условия се приеха с Протокол № 001/ 08.04.2024г. с решение на Управителя.

  ………………………………………………………………………………

  Протокол № 001/ 08.04.2024г. с решение на Управителя.

  Днес на 08.04.2024г. в качеството ми на Управител на ЦЕНТЪР ПО МАЙЧИНО-ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА „АИПСИМП „ФЕТАЛНА МЕДИЦИНА“ ЕООД, одобрявам настоящите Общи условия, които съдържат 11 страници.

  cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram